Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. 
Het platform functioneert allereerst als onderstructuur voor het marktsegment en de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid van de SBB. Daarnaast is zij gesprekspartner voor het groene onderwijs (de AOC Raad) op tal van thema’s en de exameninstelling De Groene Norm.

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot de hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

- De ontwikkelagenda groen onderwijs
- Instroom in het mbo-groen
- Examinering
- Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Deze partijen ondertekenden het convenant:

•    Branchevereniging VHG
•    CUMELA Nederland
•    LTO Nederland
•    VBW
•    Sectorraad Paarden
•    VBNE  
•    DIBEVO
•    FNLI
•    Tuinbranche Nederland
•    KIKK recreatie

Een mooie ambitie van bovenstaande partijen. JANZ ondersteunde deze partijen bij de vormgeving en de uitrol van het convenant en het bijbehorende activiteitenplan. 

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal

De ontwikkeling van een huisacademie voor Tomin Groen

Van ontwerp tot implementatie. ‘Wij willen graag een lerende organisatie zijn. Dat al onze medewerkers zich ontwikkelen naar een bepaald basisniveau en wij ze in huis daartoe de mogelijkheid bieden’, aldus Peter Hagenaar, directeur van Tomin Groen.

Wij spraken al eerder op onze site over de ontwikkeling van de huisacademie van Tomin Groen, onderdeel van TOMINGROEP. Maar wat bedoelen wij nu precies met een huisacademie en hoe kom je er? Met een huisacademie bedoelen we in dit geval de academie als ‘bedrijfsschool’ waarin diverse trainingen en opleidingen zijn ondergebracht. Binnen deze academie spelen de medewerker, of een groep geselecteerde medewerkers, een belangrijke rol in het opleiden. Enerzijds wordt de medewerker opgeleid in het vak en het opdoen van de benodigde werknemersvaardigheden en anderzijds wordt hij/zij in het werk continu begeleid om tot het voor hem/haar hoogst haalbare niveau te komen. Met alle gevolgen van dien, zoals de medewerker die zich gewaardeerd voelt (en die echt niet schrikt van het woord school), de medewerker die een diploma of certificaat hiervoor ontvangt en dat bij nieuwe werkgevers kan inzetten, beter presteren etc.
In een bedrijfsschool gaat de opleiding en begeleiding op de werkvloer hand in hand en vraagt daarom veel meer van de organisatie dan enkel het aanbod van opleidingen en cursussen door externe partijen. Het opleiden van medewerkers richting een bepaalde rol is bij lange na niet voldoende omdat het opleiden en begeleiden in het DNA van het bedrijf moet gaan zitten. Dit heeft veel invloed op de manier van werken. Uiteraard is de ene huisacademie niet de andere en kan deze op allerlei verschillende manieren worden ingericht.
Om het opleidingsplan zo concreet mogelijk vorm te kunnen geven, is het allereerst belangrijk om de doelen en prioriteiten van de organisatie te formuleren. De vragen ‘waar wil de organisatie naartoe en op welke manier kan opleiden hieraan bijdragen’ staan hierbij centraal in de aanpak.

Goede wil is niet voldoende
Bij Tomin Groen zijn we gekomen tot de ontwikkeling van de Groene Academie als ‘bedrijfsschool’. Om daar te komen waren enthousiasme en goede wil niet voldoende. De inrichting van de academie moet in onze ogen gebaseerd zijn op de kernwaarden, missie en de bijbehorende strategie van het bedrijf. Dit alles passend in de waan van de dag waar elke organisatie mee te maken heeft.
Vragen als: “Waarom willen we dit, hoe kijken we aan tegen leren in het bedrijf en hoe past dit bij onze visie?”, waren vragen die beantwoord moesten worden. Maar ook kritische geluiden leefden onder de medewerkers: “We hebben het al eerder geprobeerd en het is niet gelukt, wat moet er nu anders?”.

Doel in het vizier houden
In nauwe samenwerking met de betrokkenen van Tomin Groen, zijn we tot een gezamenlijke ambitie gekomen om dit traject vorm te geven. Zo zijn we in gesprek gegaan met medewerkers door alle lagen van de organisatie heen, van uitvoering tot aan directie.  Dit heeft geresulteerd in een leertheorie die bij Tomin Groen past.
Maar hoe pas je nu een leertheorie toe in de dagelijkse praktijk van een organisatie? Na het ontwerp van de inrichting van de academie is een stappenplan ontwikkeld met activiteiten voor de opzet en uitrol van het programma zelf. Denk hierbij aan het ontwikkelen van:
-        de inhoud van de opleidingen
-        ontwikkelen van passend opleidingsmateriaal
-        een huisstijl (want ja, het moet ook zichtbaar zijn!)
Maar vergeet ook de stappen niet die gaan over de inrichting van de organisatie zelf, zoals de selectie van voormannen die de begeleiding verzorgen, opleiding van de voormannen en ontwikkeling van het introductieprogramma. Geen enkele keer is het doel uit het oog verloren.

In de praktijk

Inmiddels draait het programma op volle toeren. De voormannen worden opgeleid tot coach/begeleider van startende werknemers in de groene sector. Uit gesprekken met betrokken medewerkers blijkt dat de samenwerking met externe opleidingspartijen -die met name het theoriedeel verzorgen om de kwaliteit daarvan te borgen- en de praktische begeleiding op de werkvloer door de eigen leidinggevenden het meest effectief zijn.
De volgende groep start begin volgend jaar met hun opleidingstrajecten. Wij hebben er alle vertrouwen in!

02-10-2018
JANZ Kennis en Advies steunt tennisclub VTC

Veel tennisclubs in Nederland hebben de afgelopen jaren te maken met een teruglopend ledenaantal. Ook tennisclub VTC worstelt met het aantrekken van nieuwe leden en het behouden van de huidige tennissers. Om het tij te keren is de financiële steun van plaatselijke ondernemers van essentieel belang.

JANZ Kennis & Advies heeft zich daarom als sponsor verbonden aan tennisclub VTC in Veenendaal. Jannie Takkebos, eigenaar van JANZ Kennis & Advies, vertelt: ‘Als lokale ondernemer vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de gemeenschap waarin ik actief ben. Vandaar dat ik VTC wil steunen om hen de mogelijkheid te geven deze mooie club weer op de kaart te zetten. Zo hoop ik andere ondernemers enthousiast te maken om dit voorbeeld te volgen en er samen voor zorgen dat VTC klaar is voor de toekomst.’
 
Over JANZ

Bij JANZ werkt men voornamelijk op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs. Eén van de grote takken van sport is het coördineren en uitvoeren van projecten die gericht zijn op scholing en ontwikkeling van organisaties en medewerkers, voornamelijk overheid en semi-overheid gerelateerd. Ook is JANZ steeds meer actief voor bedrijven die het opleiden van medewerkers in eigen hand willen nemen, onder andere door afnemende uitstroom vanuit het onderwijs. Bedrijven die een zogenoemde ‘huisacademie’ willen inrichten, in welke vorm dan ook, zijn hiervoor bij JANZ aan het juiste adres.  

09-07-2018

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. 
Het platform functioneert allereerst als onderstructuur voor het marktsegment en de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid van de SBB. Daarnaast is zij gesprekspartner voor het groene onderwijs (de AOC Raad) op tal van thema’s en de exameninstelling De Groene Norm.

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot de hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

- De ontwikkelagenda groen onderwijs
- Instroom in het mbo-groen
- Examinering
- Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Deze partijen ondertekenden het convenant:

•    Branchevereniging VHG
•    CUMELA Nederland
•    LTO Nederland
•    VBW
•    Sectorraad Paarden
•    VBNE  
•    DIBEVO
•    FNLI
•    Tuinbranche Nederland
•    KIKK recreatie

Een mooie ambitie van bovenstaande partijen. JANZ ondersteunde deze partijen bij de vormgeving en de uitrol van het convenant en het bijbehorende activiteitenplan. 

PROJECTEN - Start nieuw project bij TOMINGROEP in Hilversum

Groeien en Bloeien bij TOMINGROEP in Hilversum, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De TOMINGROEP in Hilversum is een bedrijf dat grotendeels wordt gerund met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenspraak met o.a. diverse gemeenten ontvangen zij instromers die een steuntje in de rug nodig hebben en onder begeleiding aan het werk gaan. Met een flink aantal bedrijfsonderdelen zorgt de TOMINGROEP voor passend werk voor deze doelgroep. Eén van de bedrijfsonderdelen binnen de TOMINGROEP is IBOR wat staat voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Binnen deze bedrijfstak is men voornamelijk werkzaam in de groenvoorziening. 

Voorheen was de instroom van kandidaten in IBOR (en ook bij andere sw-bedrijven in Nederland) meer vanzelfsprekend in verband met hierbij passende wetgeving. Inmiddels is dit niet meer het geval en zal men op een andere manier een succesvolle instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten realiseren. Gelet op de groei van de werkgelegenheid, de teruglopende instroom van arbeids- en ontwikkeltrajecten, de schaarser wordende arbeidsmarkt, en de toenemende behoefte aan vakbekwaamheid, is het van belang dat dit op een andere manier door het bedrijf wordt ingericht.

De ambitie van TOMINGROEP is om, ondanks de veranderende wetgeving, haar taak als inclusieve werkgever te behouden en zelfs uit te breiden. Hiertoe starten zij een project waarin doelen zijn gesteld als het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap en het realiseren van duurzame samenwerking met scholen, gemeenten en andere partijen. Uiteraard met bijbehorende opleidings-, ontwikkelings- en wervingsplannen. 

TOMINGROEP heeft JANZ gevraagd om dit traject op te pakken. Wij mogen de coördinatie en uitvoering van het project de komende periode gaan verzorgen. Wat een prachtige opdracht.    

01-11-2017
ACADEMIE - De sector loonwerk investeert in bedrijven door het aanbieden van gratis incompany communicatietrainingen

Op initiatief van de sociale partners van de loonwerksector biedt de sector vanuit het project Mooi Vak Man! de incompany training ‘Klare Taal’ aan loonwerkbedrijven aan. 25 bedrijven in de sector kunnen van dit aanbod gratis gebruik maken.

Het doel van de training is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te bevorderen en ze met plezier naar het werk te laten gaan. In drie dagdelen komen de onderwerpen effectief communiceren, het voeren van functioneringsgesprekken, de maatschappelijk ontwikkelingen en de balans tussen werk en privé aan bod.

Het eerste deel van de training heeft betrekking op hoe de communicatie op het bedrijf verloopt, zowel onderling als richting de klanten. Doel is om medewerkers beter te laten communiceren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is medewerkers te leren wat je met effectief communiceren kunt bereiken.

Het voeren van functioneringsgesprekken is op veel bedrijven in de loonwerksector (nog niet of deels) aan de orde. In dit onderdeel worden bedrijven op weg geholpen dit vorm te geven binnen het bedrijf. Het nut van functioneringsgesprekken komt vanzelfsprekend aan bod evenals dat er praktische tools worden aangereikt om zowel werkgevers als werknemers hiermee op weg te helpen.

Het onderwerp maatschappelijke ontwikkelingen is bedoeld om het bewustzijn van bedrijven en medewerkers te prikkelen. Het betreft naast de maatschappelijke ontwikkelingen ook economische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn dan wel worden op het bedrijf. Blijvende scholing en ontwikkeling van medewerkers zijn belangrijke thema’s in dit onderdeel.

JANZ mag als één van de betrokken partijen bovenstaande trainingen de komende periode verzorgen. Het is een opdracht die ons past als een jas en aansluit bij onze bedrijfsfilosofie: bedrijven en medewerkers op een praktische en prikkelende wijze naar een hoger niveau brengen. 

Voor meer informatie over Mooi Vak Man! zie www.mooivakman.nl

11-07-2017