De sector bos en natuur investeert in verbinding met het onderwijs

De sector bos en natuur investeert in verbinding met het onderwijs

De sociale partners van de sector bos en natuur willen in de toekomst graag meer verbinding met het onderwijs realiseren. Het uitgangspunt is om een optimale aansluiting te creëren om nu en in de toekomst snel en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van de sector.

De sector bos en natuur is een relatief kleine sector. Binnen nu en 10 jaar krijgt de sector te maken met vergrijzing en zal er naar verwachting een personeelstekort ontstaan. Om hier op lange termijn op in te spelen ontkomt de sector er niet aan om maatregelen te nemen die zowel op onderwijs als op de arbeidsmarkt zelf zijn gericht.

De wens van de sector is om een zo praktisch mogelijke aansluiting met de scholen te bewerkstellingen. Om een structurele verbinding tot stand te brengen zal een stabiel netwerk worden gecreëerd waar beide partijen op kunnen bouwen. Er zijn meerdere voorbeelden van een duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs die voor beide partijen veel toegevoegde waarde levert en waar innovatieve initiatieven worden ontplooid.

JANZ ondersteunt de sociale partners van de sector bos en natuur bij de uitvoering van dit traject. De komende maanden wordt een nulmeting uitgevoerd naar de huidige stand van zaken omtrent opleidingsaanbod en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Dit is vervolgens het startpunt om de aansluiting te optimaliseren. 

17-04-2017

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal

JANZ Kennis en Advies steunt tennisclub VTC

Veel tennisclubs in Nederland hebben de afgelopen jaren te maken met een teruglopend ledenaantal. Ook tennisclub VTC worstelt met het aantrekken van nieuwe leden en het behouden van de huidige tennissers. Om het tij te keren is de financiële steun van plaatselijke ondernemers van essentieel belang.

JANZ Kennis & Advies heeft zich daarom als sponsor verbonden aan tennisclub VTC in Veenendaal. Jannie Takkebos, eigenaar van JANZ Kennis & Advies, vertelt: ‘Als lokale ondernemer vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de gemeenschap waarin ik actief ben. Vandaar dat ik VTC wil steunen om hen de mogelijkheid te geven deze mooie club weer op de kaart te zetten. Zo hoop ik andere ondernemers enthousiast te maken om dit voorbeeld te volgen en er samen voor zorgen dat VTC klaar is voor de toekomst.’
 
Over JANZ

Bij JANZ werkt men voornamelijk op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs. Eén van de grote takken van sport is het coördineren en uitvoeren van projecten die gericht zijn op scholing en ontwikkeling van organisaties en medewerkers, voornamelijk overheid en semi-overheid gerelateerd. Ook is JANZ steeds meer actief voor bedrijven die het opleiden van medewerkers in eigen hand willen nemen, onder andere door afnemende uitstroom vanuit het onderwijs. Bedrijven die een zogenoemde ‘huisacademie’ willen inrichten, in welke vorm dan ook, zijn hiervoor bij JANZ aan het juiste adres.  

09-07-2018

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. 
Het platform functioneert allereerst als onderstructuur voor het marktsegment en de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid van de SBB. Daarnaast is zij gesprekspartner voor het groene onderwijs (de AOC Raad) op tal van thema’s en de exameninstelling De Groene Norm.

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot de hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

- De ontwikkelagenda groen onderwijs
- Instroom in het mbo-groen
- Examinering
- Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Deze partijen ondertekenden het convenant:

•    Branchevereniging VHG
•    CUMELA Nederland
•    LTO Nederland
•    VBW
•    Sectorraad Paarden
•    VBNE  
•    DIBEVO
•    FNLI
•    Tuinbranche Nederland
•    KIKK recreatie

Een mooie ambitie van bovenstaande partijen. JANZ ondersteunde deze partijen bij de vormgeving en de uitrol van het convenant en het bijbehorende activiteitenplan. 

PROJECTEN - Start nieuw project bij TOMINGROEP in Hilversum

Groeien en Bloeien bij TOMINGROEP in Hilversum, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De TOMINGROEP in Hilversum is een bedrijf dat grotendeels wordt gerund met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenspraak met o.a. diverse gemeenten ontvangen zij instromers die een steuntje in de rug nodig hebben en onder begeleiding aan het werk gaan. Met een flink aantal bedrijfsonderdelen zorgt de TOMINGROEP voor passend werk voor deze doelgroep. Eén van de bedrijfsonderdelen binnen de TOMINGROEP is IBOR wat staat voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Binnen deze bedrijfstak is men voornamelijk werkzaam in de groenvoorziening. 

Voorheen was de instroom van kandidaten in IBOR (en ook bij andere sw-bedrijven in Nederland) meer vanzelfsprekend in verband met hierbij passende wetgeving. Inmiddels is dit niet meer het geval en zal men op een andere manier een succesvolle instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten realiseren. Gelet op de groei van de werkgelegenheid, de teruglopende instroom van arbeids- en ontwikkeltrajecten, de schaarser wordende arbeidsmarkt, en de toenemende behoefte aan vakbekwaamheid, is het van belang dat dit op een andere manier door het bedrijf wordt ingericht.

De ambitie van TOMINGROEP is om, ondanks de veranderende wetgeving, haar taak als inclusieve werkgever te behouden en zelfs uit te breiden. Hiertoe starten zij een project waarin doelen zijn gesteld als het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap en het realiseren van duurzame samenwerking met scholen, gemeenten en andere partijen. Uiteraard met bijbehorende opleidings-, ontwikkelings- en wervingsplannen. 

TOMINGROEP heeft JANZ gevraagd om dit traject op te pakken. Wij mogen de coördinatie en uitvoering van het project de komende periode gaan verzorgen. Wat een prachtige opdracht.    

01-11-2017
ACADEMIE - De sector loonwerk investeert in bedrijven door het aanbieden van gratis incompany communicatietrainingen

Op initiatief van de sociale partners van de loonwerksector biedt de sector vanuit het project Mooi Vak Man! de incompany training ‘Klare Taal’ aan loonwerkbedrijven aan. 25 bedrijven in de sector kunnen van dit aanbod gratis gebruik maken.

Het doel van de training is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te bevorderen en ze met plezier naar het werk te laten gaan. In drie dagdelen komen de onderwerpen effectief communiceren, het voeren van functioneringsgesprekken, de maatschappelijk ontwikkelingen en de balans tussen werk en privé aan bod.

Het eerste deel van de training heeft betrekking op hoe de communicatie op het bedrijf verloopt, zowel onderling als richting de klanten. Doel is om medewerkers beter te laten communiceren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is medewerkers te leren wat je met effectief communiceren kunt bereiken.

Het voeren van functioneringsgesprekken is op veel bedrijven in de loonwerksector (nog niet of deels) aan de orde. In dit onderdeel worden bedrijven op weg geholpen dit vorm te geven binnen het bedrijf. Het nut van functioneringsgesprekken komt vanzelfsprekend aan bod evenals dat er praktische tools worden aangereikt om zowel werkgevers als werknemers hiermee op weg te helpen.

Het onderwerp maatschappelijke ontwikkelingen is bedoeld om het bewustzijn van bedrijven en medewerkers te prikkelen. Het betreft naast de maatschappelijke ontwikkelingen ook economische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn dan wel worden op het bedrijf. Blijvende scholing en ontwikkeling van medewerkers zijn belangrijke thema’s in dit onderdeel.

JANZ mag als één van de betrokken partijen bovenstaande trainingen de komende periode verzorgen. Het is een opdracht die ons past als een jas en aansluit bij onze bedrijfsfilosofie: bedrijven en medewerkers op een praktische en prikkelende wijze naar een hoger niveau brengen. 

Voor meer informatie over Mooi Vak Man! zie www.mooivakman.nl

11-07-2017
Sociale partners loonwerk bieden leerlingen van de opleiding Groen, Grond en Infra extra praktijkdagen aan

Sociale partners loonwerk willen leerlingen van de opleiding Groen, Grond en Infra extra praktijktraining en -ervaring aanbieden op loonwerkbedrijven in de regio.

Leerlingen krijgen door de praktijkdagen de gelegenheid om ervaring op te doen met machines waar ze in hun opleiding of op hun stagebedrijf niet mee te maken krijgen. Daarmee worden ze breder inzetbaar, denk bijvoorbeeld aan het hijsen met grondverzetmachines of werken met grote spuitmachines. Ook is het op deze manier mogelijk om adequaat te reageren op trends en ontwikkelingen in de sector en dit op een praktische manier in te steken.
Leerlingen krijgen door de praktijkdagen de gelegenheid om op verschillende loonwerkbedrijven “in de keuken te kijken”. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van wat de sector te bieden heeft en welk werk het beste bij ze past.

De sociale partners willen graag de praktijkdagen aanbieden vanuit het project ‘Leren door de praktijk te ervaren’. Doel van het project is om samenwerkingsverbanden op te zetten van opleidingen loonwerk en enkele praktijkbedrijven in de regio. Samen zorgen zij voor een programma van praktijkdagen dat onderdeel uitmaakt van de opleiding. Alle leerlingen (zowel BOL als BBL) zullen jaarlijks aan enkele praktijkdagen kunnen deelnemen.

JANZ ondersteunt de sociale partners van de sector loonwerk bij de uitvoering van dit project. De komende weken wordt het traject met de scholen afgestemd en zal worden gezocht naar voldoende geschikte praktijkbedrijven. Vervolgens zal er vanuit de samenwerking tussen scholen en bedrijven een programma van trainingen worden afgestemd. 

17-05-2017